DomůAktuality

Systémy veřejné výstrahy mají své výhody i nevýhody

Tradičně využívané sirény a místní tlampače začínají doplňovat moderní komunikační nástroje. Obyvatelům přinášejí zejména významné zlepšení uživatelského komfortu.

,
23. Úno 2024

V dnešní době, kdy se potýkáme s rostoucím počtem přírodních katastrof a bezpečnostních hrozeb, se systémy pro veřejné varování stávají nezbytným nástrojem pro ochranu zdraví, životů a majetku. Tyto systémy, které jsou klíčové v momentech mimořádných situací, nabízí jednu z možných cest, jak předejít potenciálním nebezpečím. Zajištění včasného informování obyvatelstva o možných hrozbách, umožňuje jednotlivcům podniknout nezbytné kroky k ochraně sebe samých a svého okolí.

Mezi nejrozšířenější a technologicky pokročilé metody veřejného varování patří Lokalizační SMS (LBSMS), Cell Broadcast (CB), EU-Alert a mobilní aplikace, jako je Záchranka. Každá z těchto technologií přináší do systémů veřejného varování unikátní vlastnosti a specifické využití.

Jak funguje v ČR systém varování obyvatelstva při mimořádných událostech?

V České republice je systém veřejné výstrahy nezbytným pilířem pro zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatelstva v případě mimořádných událostí a krizí. Tento systém, fungující společně s jednotným systémem včasného varování a vyrozumění (JSVV), je klíčovým nástrojem, který umožňuje rychlou a efektivní komunikaci s veřejností v mimořádných situacích. Základem JSVV je rozsáhlá síť sirén a místních informačních systémů rozprostřená po celém území státu, díky které lze včas varovat občany před hrozícími nebezpečími.

Kromě sirén a místních informačních systémů má Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) také právo využít hromadné sdělovací prostředky, jako jsou televize a rozhlas, pro šíření informací a varování. Tato pravomoc umožňuje HZS ČR dosáhnout širokého spektra obyvatelstva v krátkém čase a poskytnout jim důležité informace a instrukce, jak se v dané situaci zachovat. Efektivita systému veřejné výstrahy spočívá v jeho schopnosti okamžitě reagovat na různé druhy hrozeb a zajistit, aby varování bylo srozumitelné, přesné a dosáhlo co největšího počtu obyvatel.

Integrace tradičních metod varování, jako jsou sirény, s moderními komunikačními kanály představuje komplexní přístup k ochraně veřejnosti. 

Lokalizační SMS / Location Based SMS (LBSMS)

Lokalizační SMS, známé také jako LBSMS (Location Based SMS), je technologie umožňující odesílání varovných SMS zpráv do mobilních zařízení v určité geografické oblasti. Tento systém veřejné výstrahy, který je několik let poskytován mobilními operátory zdarma složkám Integrovaného záchranného systému (IZS), je pravidelně testován a byl využit například během pandemie Covid-19 pro informování obyvatel v uzavřených oblastech. Přístup k systému má vyhrazený OPIS Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, který vybírá na mapě oblast pro zaslání zprávy pomocí kružnice nebo polygonu, zadá text zprávy a po odeslání iniciuje distribuci SMS všem uživatelům ve vybrané lokalitě.

Jednou z hlavních výhod LBSMS je, že technologie využívá standardní SMS, což zajišťuje vysokou dostupnost i pro starší mobilní telefony. Uživatelé mohou snadno nalézt všechny varovné zprávy ve své historii SMS zpráv, což zvyšuje šance, že důležité informace nebudou přehlédnuty, včetně případných nouzových kontaktů a externích webových odkazů. Systém také poskytuje složkám IZS důležité informace o počtu obyvatel v dané oblasti a umožňuje opakované rozesílání zpráv. Navíc je možné nastavit odesílatele SMS, například “HASIČI”, což může zvýšit důvěru v autenticitu zprávy.

Nicméně, systém má také své nevýhody. S rostoucím počtem příjemců a rozšiřující se geografickou oblastí distribuce SMS zpráv trvá déle. Nepodporuje rozsáhlé územní celky s velkým počtem uživatelů a nelze nastavit prioritu zpráv ani vynucené zvukové notifikace.

LBSMS je existující a dlouhodobě dostupný systém veřejné výstrahy, který lze využít kdykoliv pro varování obyvatel v definované oblasti.

V budoucnu existuje potenciál pro rozšíření možností LBSMS, včetně zasílání vícejazyčných zpráv pro zahraniční návštěvníky a technické možnosti rozšíření systému o funkci odesílání SMS zpráv uživatelům, kteří se v nedávné době nacházeli v oblasti, což by mohlo pomoci například při hledání ztracených osob nebo dětí.

Cell Broadcast (CB) / EU Alert

Cell Broadcast, známý také jako EU Alert, je technologie určená k odesílání varovných zpráv do všech mobilních zařízení v konkrétní geografické lokalitě. Technologie, založená na principu doručování zpráv prostřednictvím mobilní sítě, umožňuje efektivní masové varování bez potřeby znát konkrétní telefonní čísla.

Mezi hlavní přednosti Cell Broadcast patří schopnost rychle a efektivně dosáhnout velkého počtu uživatelů napříč rozsáhlými územími. Zprávy jsou distribuovány okamžitě v režimu „one-to-many“, což znamená, že jsou zasílány všem zařízením v oblasti najednou. Díky tomu je technologie více odolná proti přetížení mobilních sítí, umožňuje prioritizaci zpráv a zahrnuje i vynucenou zvukovou notifikaci, která překoná nastavení tichého režimu na telefonu. Navíc podporuje opakované rozesílání zpráv, vícejazyčné zprávy pro zahraniční návštěvníky a využívá geofencing pro zvýšení přesnosti a účinnosti výstrah.

Přesto má Cell Broadcast několik nevýhod. Například složky Integrovaného záchranného systému (IZS) nemají informace o aktuálním počtu obyvatel v dané oblasti. Technologie také není kompatibilní se všemi zařízeními, zejména staršími 2G, a u některých výrobců, jako je Apple, je potřeba aktivace pro danou zemi. Varování se navíc neukládají do historie zpráv, a vynucená zvuková notifikace může v některých scénářích prozradit polohu uživatele. Systém také neposkytuje potvrzení o přečtení zpráv a není možné rozšířit odesílání zpráv uživatelům, kteří byli v oblasti v minulosti.

Použití Cell Broadcast je ideální pro rozsáhlé územní celky a je vhodné především pro celostátní varování. Vynucená zvuková notifikace by měla být využívána výjimečně, při nejzávažnějších událostech, s ohledem na mimořádnou situaci.

V budoucnu se zkoumají možnosti poskytování cílenějších zpráv osobám se specifickými potřebami a způsoby diskrétního upozornění, které nevyvolává poplach. Technický vývoj v oblasti 5G a systémů varování obyvatelstva (ePWS) rovněž slibuje rozšíření možností, včetně integrace obrázků a map do vysílaných zpráv. Inovace v oblasti jazykové flexibility, například pomocí systémů převodu textu na řeč, by mohla zlepšit komunikaci se zrakově postiženými osobami.

Mobilní aplikace Záchranka

Aplikace Záchranka se stala klíčovým doplňkovým kanálem pro šíření tísňových informací mezi obyvateli vybraných území v České republice. Díky push notifikacím dokáže rychle informovat uživatele o různých mimořádných událostech, jako jsou nálezy nevybuchlé munice, povětrnostní jevy, pandemie a další. Tato aplikace, která má více než 2,5 milionu stažení a přes 150 000 uskutečněných tísňových hovorů, překračuje svým dosahem národní hranice spolu s možností videohovorů.

Aktuálně se aplikace používá na území Jihomoravského kraje, města Plzně, Karlových Varů a Sokolova, kde jsou jednotlivá území rozdělena podle obcí s rozšířenou působností (ORP). Uživatelé si v nastavení aplikace mohou vybrat, z kterého území chtějí přijímat vyrovná upozornění. Aplikace také umožňuje zasílání upozornění Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Horské služby ČR.

Mezi hlavní výhody aplikace patří rychlá distribuce varovných zpráv, možnost získávání specifických informací pro vybrané regiony a zobrazení notifikací na uzamčené obrazovce telefonu. Navíc aplikace obsahuje historii vydaných tísňových informací pro zvolené regiony, čímž zvyšuje povědomí a připravenost obyvatelstva.

Mezi možná rozšíření v budoucnu patří rozvoj nástroje na všechna ORP v ČR, včetně zahrnutí specifických zón havarijního plánování a záplavových území. Je také připraveno rozšíření o geofencing, což umožní zasílat tísňové informace nejen uživatelům s vybraným regionem, ale i těm, kteří se aktuálně nacházejí v zasaženém území. Dále se uvažuje o rozšíření obsahu zaslaných notifikací o obrázky, videa, zvukové soubory a přímé odkazy na relevantní postupy chování ve vybrané situaci.

Jednou z nevýhod je nutnost stáhnout a nainstalovat aplikaci, což může omezit její dosah mezi všemi obyvateli. Navíc je závislá na připojení k internetu, což může v některých situacích komplikovat doručení tísňových informací.

Aplikace Záchranka tak představuje důležitý krok k zvýšení bezpečnosti a informovanosti obyvatel ČR, s potenciálem pro další rozvoj a inovace, které zlepší její funkčnost a dostupnost pro širší veřejnost.

Lokální informační systémy a aplikace

V České republice jsou k dispozici různé další samostatné systémy pro informování obyvatel obcí nebo zaměstnanců firem, které využívají SMS, hovory, e-maily nebo mobilní aplikace. Tyto systémy nabízejí možnost cíleně oslovit specifické skupiny obyvatel, což je jejich klíčovou výhodou. Díky možnosti vložení rozšířeného obsahu při využití e-mailu nebo aplikací mohou být tyto zprávy informativnější. Další výhodou je možnost napojení na interní systémy společnosti, jako jsou kalendáře, plánování směn nebo krizové týmy, což umožňuje efektivní komunikaci a koordinaci. Možnost odpovědi příjemce na zaslané informace rovněž zvyšuje interaktivitu a zpětnou vazbu.

Přesto existují i nevýhody, které mohou ovlivnit efektivitu těchto systémů. Jednou z nich je možná potřeba souhlasu nebo registrace uživatele, což může omezit dosah varovných zpráv. Dalším problémem je případný nesoulad s jednotným systémem varování a vyrozumění a systémem veřejné výstrahy, což může v krizových situacích způsobit zmatek. Tyto systémy jsou navíc často využívány pro informování o běžných událostech, a proto může být jejich priorita vnímána uživateli jako nižší, což snižuje pravděpodobnost, že varování bude bráno vážně. Nakonec, v případě využití aplikace je nutné ji stáhnout a nainstalovat, včetně závislosti na připojení k internetu.

Tyto systémy představují další nástroj pro informování a komunikaci v různých situacích, ať už běžných nebo krizových. Je však důležité adresovat uvedené nevýhody.

Závěr

V současném světě, kde technologie hrají klíčovou roli v komunikaci, se systémy veřejného varování stávají nezbytným nástrojem pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva během krizových a mimořádných situací. Různé technologie jako Cell Broadcast (CB) a Lokalizační SMS (LBSMS) nabízejí různé přístupy k varování obyvatel, každá s vlastními unikátními výhodami. Zatímco CB poskytuje ideální řešení pro varování obyvatel v rozsáhlých oblastech, LBSMS je vhodný pro adresování lokálních hrozeb, kde je potřeba častěji informovat obyvatele konkrétních regionů o situacích a vhodném postupu, včetně například kontaktních čísel, které má uživatel uložen ve standardní historii zpráv.  Výběr mezi CB, LBSMS, nebo jejich kombinací by měl být řízen potřebami a okolnostmi dané situace, včetně povahy hrozby a geografického rozsahu postižené oblasti.

Úspěch systémů včasného varování nezávisí pouze na technologii, ale také na efektivním zapojení a vzdělávání veřejnosti. Lidé musí být informováni o tom, jak tyto systémy fungují a jak na jejich varování reagovat. Vzhledem k tomu, že hrozby se vyvíjejí a technologie postupují, musí se i systémy veřejného varování neustále adaptovat a inovovat, aby byly schopny efektivně pomáhat.

V době informačního přetížení je zásadní, aby varovné systémy zůstaly efektivním nástrojem pro zajištění veřejné bezpečnosti. Společným úsilím a spoluprací mezi vládními institucemi, mobilními operátory a veřejností můžeme zajistit, že tyto systémy budou nadále sloužit svému účelu a stát se vhodným nástrojem zajištění bezpečnosti. Tato spolupráce je nejen žádoucí, ale nezbytná, abychom společně postavili robustní systémy varování, které nás ochrání před budoucími krizemi.

Právní úprava:

1. Zákon o integrovaném záchranném systému č. 239/2000 Sb.

Ministerstvo vnitra zpracovává koncepci ochrany obyvatelstva. Dále zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění a systém veřejné výstrahy. Zároveň stanovuje způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních, způsobu a době jejich provedení.

Každý, kdo provozuje hromadné informační prostředky, včetně televizního a rozhlasového vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit tísňové informace potřebné pro záchranné a likvidační práce.

2. Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.

Podnikatel poskytující veřejně dostupnou mobilní interpersonální komunikační službu založenou na číslech je povinen bezplatně předávat dotčeným koncovým uživatelům v určité územní oblasti veřejné výstrahy týkající se bezprostředně hrozících nebo nastalých mimořádných událostí, krizových situací a jiných závažných událostí ohrožujících život a zdraví osob. Tomuto podnikateli náleží náhrada efektivně a účelně vynaložených nákladů za zajištění předávání veřejných výstrah koncovým uživatelům.

Pravidla pro aktivaci systému, rozsah předávaných informací, předávání těchto informací, formu a způsob jejich předávání a výši a způsob určení výše nákladů za jejich předávání stanoví prováděcí právní předpis. Systém veřejné výstrahy zahrnuje alespoň službu zasílání zpráv SMS.

Ministerstvo vnitra zpracovává koncepci ochrany obyvatelstva. Dále zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění a systém veřejné výstrahy. Zároveň stanovuje způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních, způsobu a době jejich provedení.

Každý, kdo provozuje hromadné informační prostředky, včetně televizního a rozhlasového vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit tísňové informace potřebné pro záchranné a likvidační práce.

Sdílet
magnifiercrosschevron-down